Проекти

1. Проект BG051PO001-3.1.06 “Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес

2. Проект BG051PO001-3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите специалисти”

3. »Въвеждане на ИКТ в училище»

4. „Твоят час“ по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.– разгледай Презентацията >>